Expand Cut Tags

No cut tags
golden_robin: (дом)
[personal profile] golden_robin
Піддалася загальному настрою - пишу свої підсумки.
Півтори ставки. Змогла зібрати гроші на ремонт водопроводу та каналізації (вода була, хоч і напор слабкий, а помитись у ванній - зась пів зими поки земля не розмерзлась.)Влітку черговий ремонт (утеплили північну стінку - пробігла усе літо і за кухаря,  і за підсобного робітника😯). Попрощалась з укртелекомом - встановили нормальний оптоволоконнийінтернет. Ще ні разу проблем не було. Знову півтори ставки. Попросила у коримтування комп стаціонарний, тепер можу фільми нормально дивитись. На кінець року все ж таки "вибили" субсидію. Нарешті в моїй кімнаті тепло. Дах як тік, так і тече. Знайшла,  сподіваюсь,  серйозного майстра на весну. Гроші відкладати, як не дивно, поки не виходить. Трохи додалося фінансів - знайшлися трати у вигляді взуття та теплого одягу. 
Дуже дивно, коли немає включення в ситуацію від мужчини, який поруч наче. Дивні стосунки - комфорт мені забезпечують,  останнім часом, правда, повністю за мої. А мені інше потрібно. Я майже постійно без настрою...

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

golden_robin: (Default)
golden_robin

January 2017

S M T W T F S
1 23 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Page generated Oct. 16th, 2017 09:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios